Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning kan een aanvraag worden ingediend die beoordeeld zal worden door het bestuur van de Meester Koetsier Foundation.

 

De Meester Koetsier Foundation verstrekt financiële ondersteuning aan opleidingsinstituten in de mode, confectie en textielkunde, mits deze ondersteuning de kwaliteit van het onderwijs
op een duurzaam hoger niveau brengt en/of de eindtermen van dat onderwijs beter laat aansluiten op de vraag van de markt en/of de instroom van de opleiding bevordert.
De ondersteuning van talentvolle studenten vindt plaats mits die steun ten goede komt aan de kwalteit van hun studie.

 

De minimumvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • De aanvrager onderschrijft de doelstelling van de Meester Koetsier Foundation en accepteert de vastgestelde procedures en voorwaarden.
  • De aanvrager informeert de Meester Koetsier Foundation duidelijk en adequaat over relevante cijfers en ontwikkelingen.
  • Het project waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd wordt duidelijk omschreven met tevens de begin- en einddatum en concrete, zo mogelijk meetbare doelstellingen.
  • De aanvrager toont aan dat het desbetreffende project niet binnen de reguliere begroting gefinancierd kan worden.
  • De aanvrager legt voor, tijdens en na afloop van een project indien nodig verantwoording af aan de Meester Koetsier Foundation over doelstellingen en eindresultaten.
  • Als de aanvrager een nieuwe aanvraag indient tijdens de looptijd van een ondersteunde activiteit dient de aanvrager altijd de Meester Koetsier Foundation hierover te informeren.

 

  • De Meester Koetsier Foundation kan de aanvrager verzoeken het project mondeling toe te lichten.
  • Indien nodig kan de Meester Koetsier Foundation een externe adviesraad inschakelen bij behoefte aan extra deskundigheid.

 

De Meester Koetsier Foundation verplicht zich vertrouwelijk om te gaan met alle correspondentie aangaande een aanvraag en heeft het recht een aanvraag te weigeren zonder hierover in discussie te treden met de aanvrager.

 

De subsidieaanvraag is pas goedgekeurd als het instituut hiertoe een schriftelijke bevestiging van het bestuur van de Meester Koetsier Foundation heeft ontvangen.

Aanvraagformulier